Skip to main content

Mezinárodní pojištění

01

Pojištění hudebních nástrojů, hudebníků a jiných umělců

Hudebníci patří do skupiny osob, které jsou při své činnosti závislé na dobrém zdravotním stavu zejména rukou, nohou, hlasivek. V případě zájmu o pojištění smrti následkem úrazu, úrazu jednotlivých částí rukou, nohou, očí, resp. rozšíření pojistného krytí o dočasnou nebo trvalou neschopnost vykonávat tuto profesi následkem úrazu nebo nemoci spolupracujeme se zahraničními partnery a upisovateli.

Hudebníky bude určitě zajímat pojištění hudebních nástrojů. Pokud budou chtít dát přednost významné mezinárodní značce, jsme připraveni pomoci s pojištěním u LARKmusic.

V rámci komplexního řešení v podobě pojištění hudebních nástrojů, odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám a pojištění úrazu pro hudebníky, zvukaře a hudebně založené studenty spolupracujeme s MUSICDOK. V případě dotazů rádi poskytneme doplňující informace.

02

Pojištění klinických hodnocení a testů

Tento druh pojištění je nezbytnou součástí provádění klinických testů nebo klinických hodnocení léčivých přípravků.

Zákonná úprava ČR i EU stanovuje, že klinické hodnocení nebo testy lze zahájit až po uzavření řádného pojištění. Odpovědnost za splnění této zákonné povinnosti je na straně zadavatele klinického hodnocení či testů.

Pojištění kryje jednak pacienty na všechna rizika, která jim při účasti na klinických hodnoceních či klinických zkouškách hrozí. Pojištěni jsou rovněž zadavatelé a zkoušející lékaři pro případ jejich odpovědnosti za újmu, která by pacientům mohla vzniknout.

Pojištění lze sjednat i s pojišťovnou, která nemá sídlo na území ČR.

OK GROUP umí zprostředkovat toto pojištění ze zahraničí, přičemž se pojistné krytí řídí právním řádem dané země, ve které se budou hodnocení nebo testy provádět. Samozřejmostí jsou dokumenty v místním jazyce.

03

Pojištění profesionálních sportovců a sportovních týmů

Podstatou pojištění profesionálních sportovců a sportovních týmů je neschopnost generovat příjem/ odměnu ze sportovní činnosti, a to buď trvale (tzv. „sportovní smrt“) a nebo krátkodobě.

V principu toto pojištění nehradí odškodnění přímé tělesné újmy, ale poskytuje náhradu za ušlý příjem, který byl způsoben pojistnou událostí.

 

Pojištění se může týkat:

  • individuálního sportovce, přičemž primárním zájmem je náhrada příjmů v případě trvalého ukončení kariéry, náhrada dočasně ušlého příjmu
  • sportovního týmu, přičemž může dojít k dočasnému výpadku hráče a tým vyplácí smluvně dohodnutý plat i v případě, že hráč nehraje, anebo může dojít k trvalému ukončení kariéry a s tím je spojená náhrada tržní hodnoty hráče

Pojištěním lze pokrýt:

  • případ náhlého úmrtí spočívající v neočekávaného události, která přímo a nezávisle na okolnostech zapříčinila smrt pojištěného
  • případ trvalé kompletní fyzické neschopnosti někdy opět provádět sportovní činnost jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci
  • případ dočasné kompletní fyzické neschopnosti vykonávat sportovní činnost během jednoho nepřerušeného období jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci
  • léčebné výlohy, repatriace (návrat do vlasti), přičemž jde o rozumné a nezbytné léčebné nebo chirurgické poplatky a náklady na nezbytnou repatriace jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci

Typy pojištění:

  • trvalé vyřazení z profesionální kariéry sportovce v důsledku úrazu nebo onemocnění
  • dočasné vyřazení z profesionální kariéry sportovce v důsledku úrazu nebo onemocnění

04

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění je určeno nejen pro právnické a fyzické osoby, které poskytují nějakou odbornou službu.

Přestože takové pojištění pro některé profese česká právní úprava nevyžaduje, lze zprostředkovat pojištění v zahraničí pro případy, ve kterých je převzetí rizika pojišťovnou na území ČR méně schůdné, anebo pojistné krytí na nestandardní limity pojistného plnění. Jako příklad uvádíme firmy zabývající se dotačním poradenstvím.

S ohledem na to, že případné nároky vznesené pojištěnými mohou dosahovat významných částek, sjednání pojištění případných pochybení nebo omylů musíme doporučit.

05

Pojištění pro případ únosu a výkupného

Tento typ pojištění by měla zvážit každá společnost, jejíž zaměstnanci se zabývají zahraničním obchodem nebo lidé, kteří pracují pro zahraniční společnosti a pracoviště mají ve své zemi původu.

Nejen tito lidé mohou být ohroženi únosem, vydíráním nebo požadavkem na výkupné kdekoli na světě.

Vydíráním se rozumí požadavek úhrady následující po výhružce zraněním, zabitím nebo únosem pojištěné osoby, popř. poškozením majetku, kontaminací výrobků, vyzrazením obchodního tajemství nebo zničením elektronických dat počítačovým virem.

V případě únosu jde o zmocnění se nebo uvěznění pojištěné osoby pro účely požadování výkupného nebo nezákonné zadržování pojištěné osoby při cestování (např. letadlem) pod hrozbou násilí. I s tímto speciálním typem pojištění Vám rádi poradíme a zprostředkujeme nabídku pojištění.

06

Sjednání on-line pojištění lodí

Nabízíme sjednání pojištění lodí online prostřednictvím našeho obchodního partnera, Pantaenius Yachtversicherungen GmbH, který se specializuje na pojištění lodí.

K pojištění použijte následující odkaz – http://www.pantaenius-group.com/content/2743

07

Pojištění uměleckých děl galerií, muzeí i soukromých sběratelů

Pojištění je určeno pro právnické i fyzické subjekty, které vlastní umělecké předměty (např. obrazy, vzácné koberce, sochy, porcelán, keramika, vzácný nábytek), provozují jejich stálé expozice nebo s nimi obchodují. Pojištění lze sjednat na bázi „allrisk“, tj. pojištěná jsou všechna rizika, zejména požár, krádež, vodovodní škody, poškození při transportu.

Pojištění však zahrnuje obvyklé výluky spojené s jadernými a válečnými riziky, radioaktivitou, běžným opotřebením, plísněmi apod. Lze připojistit živelní katastrofická rizika, terorismus nebo výstavu pojištěných uměleckých děl.

Nezapomeňte se před cestou pojistit!