Skip to main content

Pojištění měst a obcí

Pojištění měst a obcí

Pro koho je určeno?

 • Pro obce, města, městské části a obvody, kraje
 • Pro zařízení bez právní subjektivity – organizační složky měst, obcí, krajů (obecná policie, sbor dobrovolných hasičů)
 • Pro příspěvkové organizace státu, organizační složky státu (ministerstva, soudy apod.) a státní fondy
 • Pro zařízení s právní subjektivitou
 • Pro příspěvkové organizace (domy s pečovatelskou službou, dětské domovy)
 • Pro obecně prospěšné společnosti (sport, kultura …)
 • Pro obchodní společnosti ve vlastnictví územně samosprávního celku (technické služby, čističky vod)
 • Pro školská zařízení (mateřská škola, základní škola, lidové školy umění)
 • Pro dobrovolné svazky obcí
 • Pro bytová družstva
Pojištění měst a obcí

Co je předmětem pojištění?

 • budova, soubor budov
 • bytové domy
 • movité věci
 • věci zvláštního charakteru – např. peníze a cennosti, výstavní modely
 • věci na volném prostranství (např. veřejné osvětlení, semafory, parkovací automaty, sochy, nosiče dat vč. záznamů na nich uložených)
 • pojištění jednorázových akcí – kulturní a sportovní akce, výstavy
 • dle individuální poptávky klienta …

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

Majetkové pojištění

 • flexa (požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla, případně jeho části či nákladu)
 • voda vytékající z vodovodních zařízení
 • vichřice, krupobití
 • ostatní živelní rizika, zejména sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení, náraz dopravního prostředku
 • povodeň, záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace
 • aerodynamický třesk, kouř
 • atmosférické srážky
 • nepřímý úder blesku
 • poškození nebo zničení vnějšího pláště budovy hlodavci, hmyzem, ptactvem
 • odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci (vandalismus), sprejerství
 • rozbití skel
 • přeprava movitých věcí a zásob
 • přeprava peněz
 • technická rizika – toto pojištění je určeno pro klienty, kteří vlastní stroje a zařízení určená k údržbě veřejné zeleně, popř. k udržování veřejného pořádku a bezpečí (např. multikáry, malotraktory, zásahová vozidla hasičského sboru atp.). Pojištěno může být nebezpečí flexa, voda z potrubí, živel, odcizení a havárie.
 • pojištění strojů all risk
 • pojištění elektroniky all risk
 • pojištění pro případ nekonání akce

Pojištění odpovědnosti za škodu

Předmětem pojištění je povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Města a obce jsou povinny nahradit škody či újmy na majetku či zdraví:

 • způsobenou provozováním podnikatelské činnosti
 • způsobenou vadným výrobkem nebo vadnou prací po předání
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem
 • čisté finanční škody
 • škody na cizích věcech převzatých nebo užívaných
 • regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenského pojištění
 • nemajetková újma –  právo na ochranu osobnosti
 • vzniklou na věcech zaměstnanců
 • vzniklou na věcech a zdraví žáků
 • způsobenou obcí jako zřizovatelem městské policie, obecního hasičského sboru
 • způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
 • způsobenou provozováním sportovních aktivit, sociálních služeb, kulturních aktivit apod.
 • dále je možné sjednat pojištění odpovědnosti starostů a členů zastupitelstva

Máte zájem o naše služby?