Skip to main content

Pojištění majetku podnikatelů

Pojištění majetku podnikatelů

01

Pojištění majetku

Co je předmětem pojištění?

 • nemovité věci: budovy, stavby, bytové domy a ostatní nemovitosti včetně příslušenství staveb a stavebních součástí
 • movité věci: zařízení, stroje, drobný investiční majetek, elektronika, věci cizí, v užívání, převzaté, zásoby, peníze a cennosti, věci zvláštní umělecké hodnoty, věci zaměstnanců

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části či nákladu (FLEXA)
 • povodeň, záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace
 • vichřice, krupobití
 • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení
 • voda vytékající z vodovodních zařízení
 • přetlak nebo zamrzání
 • atmosférické srážky
 • nepřímý úder blesku
 • poškození nebo zničení vnějšího pláště budovy hlodavci, hmyzem, ptactvem
 • odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci, sprejerství

02

Pojištění přerušení nebo omezení provozu

Co je předmětem pojištění?

 • finanční ztráta způsobená přerušením provozu
 • finanční ztráta způsobená přerušením provozu z důvodu věcné škody

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • živel, odcizení
 • v případě uzavření strojního pojištění i strojní rizika

Co je myšleno finanční ztrátou?

 • zisk (z prodeje vyrobených výrobků, z poskytovaných služeb)
 • stálé náklady

03

Pojištění přepravy zásilek

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • zásilku lze pojistit proti všem nebezpečím, tj. pro případ poškození, zničení nebo pohřešování způsobené nahodilými událostmi, jako je např. požár, záplava, povodeň, vichřice, havárie dopravního prostředku či zřícení letadla
 • škody vzniklé při zřícení skladovacích budov
 • škody při nakládce a vykládce, překládání zásilky či při manipulaci s ní
 • odcizení zásilek, loupež
 • vandalismus
 • škody způsobené přirozenou povahou zásilky, jako je např. vnitřní zkáza (působení povětrnostních vlivů, plíseň, hniloba, rez, únik tekutin), úbytek hmotnosti či objemu, následky negativní činnosti živočichů apod.

Pojištění lze uzavřít

 • pro každou jednotlivou zásilku
 • pro všechny zásilky, které firma přepravuje (rámcová smlouva)
 • pouze na vybraná rizika

04

Pojištění strojů

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • jakákoliv nahodilá událost (all risk), která není vyloučena (např. havárie, živel, odcizení, vnitřně vzniklé mechanické poruchy, chyba obsluhy, konstrukční chyba,  roztržení odstředivou silou, vandalismus, pád věci, náraz dopravního prostředku, vada materiálu, výrobní vada, vniknutí cizího předmětu, zkrat, přepětí, indukce apod.)

Ke strojnímu pojištění lze dopojistit strojní přerušení provozu

Co je předmětem pojištění?

 • finanční ztráta způsobená přerušením provozu
 • finanční ztráta způsobená přerušením provozu z důvodu věcné škody

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • živel, odcizení, strojní rizika

Co je myšleno finanční ztrátou?

 • zisk (z prodeje vyrobených výrobků, z poskytovaných služeb)
 • stálé náklady

05

Pojištění elektronických zařízení

Co je předmětem pojištění?

Jednotlivě vyjmenovaná elektronická zařízení, nebo soubory výpočetní, komunikační, obrazové a zvukové techniky, měřících a lékařských přístrojů apod.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • jakákoliv nahodilá událost (all risk), která není vyloučena, formou připojištění je možné krytí i živelních pojistných nebezpečí, odcizení a vandalismu

06

Stavebně montážní pojištění

Produkt je určen především stavebním a developerským společnostem. Jedná se o allriskové pojištění, které zahrnuje všechna rizika, která nejsou v pojistných podmínkách vyloučena. Pojištění může sjednat jak investor, tak i dodavatel.

Co je předmětem pojištění?

 • majetek – budované stavební nebo montážní dílo včetně materiálu
 • stávající stavby a okolní majetek
 • zařízení a vybavení staveniště
 • stavební a montážní zařízení
 • odpovědnost za škodu

Máte zájem o naše služby?