Skip to main content

Risk management

Risk management

Rizika jsou součástí života každého z nás. Každá naše činnost, každé naše rozhodování, provází rizika s tím spojená.

Aby Vaše podnikání nebylo postiženo neočekávanou událostí, zaměříme se na identifikaci rizik a včasné přípravy na ně.

01

Zpracování rizikové zprávy

Riziková zpráva (zpráva o riziku, zpráva pro upisovatele apod.) podává informaci o rizicích, plynoucích z existence majetku a činnosti společnosti. Na jejím základě provádí pojišťovna zařazení rizika (činnosti) a stanovuje sazbu pojistného.

V našich podmínkách je nejvýznamnějším živlem požár, právě s ním jsou spojeny významné škody. Aby byla zajištěna maximální kvalita rizikové zprávy, je zpracování zprávy zajištěno:

  • osobou odborně způsobilou v požární ochraně (§ 11, zákona č. 133/1985 Sb.);
  • osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 10, zákona č. 309/2006 Sb.).

02

Zpracování návrhů na zlepšení situace

Po provedené prohlídce mohou být navržena opatření, týkající se:

  • zabezpečení požární ochrany, včetně požární bezpečnosti staveb
  • havarijní připravenosti a zachování provozu
  • zabezpečení proti odcizení
  • plnění legislativních povinností v oblasti BOZP a PO

Máte zájem o naše služby?