Skip to main content

Pojištění odpovědnosti

01

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnických osob

Pro koho je určeno?

Pro všechny podnikatelské subjekty

Co je předmětem pojištění?

Povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu na zdraví a na věci:

 • způsobenou provozní činností
 • způsobenou vadným výrobkem nebo vadnou prací po předání
 • pojištění nákladů na stažení výrovku z trhu
 • vzniklou v souvislosti s poskytovanými službami
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem
 • vzniklou na věcech zaměstnanců
 • vzniklou na zdraví žáků a učňů
 • regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenské
 • čisté finanční škody
 • nemajetková újma – ochrana osobnosti
 • škody na cizích věcech – převzatých nebo užívaných
 • škody na životním prostředí
 • náklady řízení, náklady právního zastoupení poškozeného v případě soudního sporu o povinnost nahradit škodu či újmu

02

Pojištění profesní odpovědnosti

Pro koho je určeno?

 • auditor, daňový poradce, účetní
 • advokát
 • zprostředkovatel pojištění
 • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě
 • dražebník
 • oceňovatel majetku
 • zadavatel klinického hodnocení
 • insolvenční správce
 • veterinář a veterinární technik
 • lékaři a zdravotnická zařízení
 • autorizovaná osoba
 • překladatel, tlumočník
 • geodet, zeměměřič
 • IT specialista
 • notář

Nejedná se o kompletní výčet, uvedeny jsou pouze příklady profesí, kterým je pojištění určeno.

Co je předmětem pojištění?

Povinnost sjednat toto pojištění je u mnoha profesí stanovena zákonem.  Pojištění pokrývá povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jak při provozu kanceláře, ordinace, tak v souvislosti s výkonem jeho profesní činnosti:

 • na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví)
 • na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci)
 • finanční (ve většině případů)

03

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pro koho je určeno?

Právnickým nebo fyzickým osobám, které pro cizí potřeby provozují silniční nákladní přepravu.

Co je předmětem pojištění?

Povinnost silničního dopravce nahradit škody na přepravovaném nákladu nastalé při vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě.

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • škody na přepravovaném nákladu
 • zachraňovací náklady, náklady soudního řízení
 • nakládka nebo vykládka
 • odcizení, ztráta přepravovaného zboží
 • škody na přepravovaných ojetých nebo havarovaných motorových vozidlech
 • škody na přepravovaných použitých či porouchaných strojích a zařízeních
 • škody na výbušninách a třaskavinách
 • kabotáž na území států EU

04

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pro koho je určeno?

Právnickým nebo fyzickým osobám, které se na základě zasílatelské smlouvy zavazují příkazci, že vlastním jménem a na jeho účet obstarají vnitrostátní nebo mezinárodní přepravu.

Co je předmětem pojištění?

Povinnost zasílatele nahradit příkazci škody vzniklé v souvislosti s obstaráním přepravy.

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • odpovědnost za škody na přepravovaných věcech
 • odpovědnost za finanční škody
 • zachraňovací náklady a náklady na řízení o náhradě škody

Příklady škod z pojištění odpovědnosti zasílatele

 • škody v důsledku poskytnutí chybných informací dopravci
 • škody vzniklé chybným obstaráním přepravy
 • škody v důsledku nesprávných údajů v přepravních dokladech
 • škody vzniklé při skladování, paletizaci, balení či signování zboží

05

Pojištění odpovědnosti municipalit

Pro koho je určeno?

 • Pro obce, města, městské části a obvody, kraje
 • Pro zařízení bez právní subjektivity – organizační složky měst, obcí, krajů (obecní policie, sbor dobrovolných hasičů)
 • Pro zařízení s právní subjektivitou:
  • příspěvkové organizace (domy s pečovatelskou službou, dětské domovy)
  • obecně prospěšné společnosti (sport, kultura …)
  • obchodní společnosti (technické služby, čističky vod)
  • školská zařízení (mateřská škola, základní škola, lidové školy umění)
 • Pro dobrovolné svazky obcí

Co je předmětem pojištění?

Povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Města a obce jsou povinny nahradit škody či újmy na majetku či zdraví:

 • způsobenou provozováním podnikatelské činnosti
 • způsobenou vadným výrobkem nebo vadnou prací po předání
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem
 • čisté finanční škody
 • škody na cizích věcech převzatých nebo užívaných
 • regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenského pojištění
 • nemajetková újma –  právo na ochranu osobnosti
 • vzniklou na věcech zaměstnanců
 • vzniklou na věcech a zdraví žáků
 • způsobenou obcí jako zřizovatelem městské policie, obecního hasičského sboru
 • způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
 • způsobenou provozováním sportovních aktivit, sociálních služeb, kulturních aktivit apod.
 • dále je možné sjednat pojištění odpovědnosti starostů a členů zastupitelstva

06

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti D&O

Pro koho je určeno?

 • pro členy orgánů společnosti (člen představenstva, statutární ředitel, člen dozorčí rady, jednatel, prokurista apod.),  včetně dceřiných společností
 • pro zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu (§46, odst. 3 zákona o obchodních korporacích)
 • pro zaměstnance společnosti ve vedoucích a kontrolních funkcích
 • pro manžele, manželky pojištěné osoby uvedené výše
 • pro dědice nebo zákonné zástupce pojištěné osoby uvedené výše
 • pro vlivné osoby dle § 71 zákona o obchodních korporacích

Vzhledem k tomu, že povinnost nahradit újmu a ručení členů orgánů společnosti jsou neomezené a jejich rozhodnutí mohou mít značné negativní důsledky je toto pojištění pro členy orgánů společnosti či manažery společnosti nezbytné.

Co je předmětem pojištění?

Toto pojištění kryje finanční škody, které způsobí člen orgánu či manažer společnosti při výkonu příslušné funkce ve společnosti, a to v důsledku porušení povinnosti, nedbalostí, omylem, uvedením nesprávných údajů, opomenutím, špatným rozhodnutím apod.

Pojištěním jsou kryta tato rizika:

 • újma způsobená jinému (např. zákazníkovi, dodavateli, věřiteli) i samotné společnosti
 • újma způsobená majoritnímu akcionáři (vlastníkovi)
 • náklady právního zastupování
 • pokuty, penále
 • náklady na šetření
 • náklady na extradiční řízení
 • náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě
 • náklady na peněžitou záruku v soudním řízení
 • náklady na psychologickou pomoc
 • náklady v neodkladných případech
 • náklady na předcházení nároku
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku
 • náklady na obnovení dobré pověsti, očištění jména
 • náhrada ztráty za účast na soudním jednání
 • náklady na právní ochranu v souvislosti s újmou na majetku nebo zdraví
 • dodatečný limit pro nevýkonné členy orgánu společnosti
 • ručení pojištěných v rozsahu § 159 odst. 3 nového občanského zákoníku a § 68 zákona o obchodních korporacích
 • vydání prospěchu pojištěného v rozsahu § 62 zákona o obchodních korporacích
 • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku
 • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku pro bývalé členy orgánů společnosti v neomezené délce
 • retroaktivní krytí pro porušení povinností před počátkem pojištění – od data založení společnosti

Příklady škod

 • uzavírání smluv a jednání za společnost
 • odběratelsko-dodavatelské vztahy
 • investiční rozhodnutí
 • úkony v bankovním styku
 • úkony v obchodním styku
 • majetkové úkony
 • změny základního kapitálu
 • neplatné ukončení pracovního poměru
 • změny struktury společnosti

07

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Pro koho je určeno?

 • pro zaměstnance podle zákoníku práce
 • pro příslušníky vybraných bezpečnostních sborů při výkonu služby

Co je předmětem pojištění?

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost zaměstnance (pojištěného) za škodu, která v důsledku jeho jednání vznikne zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu nebo v přímé souvislosti s nimi. Obecná odpovědnost zaměstnance je upravena v § 250 zákoníku práce.

Podle § 257 odst. 2) zákoníku práce může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • škody vzniklé poškozením či zničením věcí
 • finanční škody vyplývající ze škody či újmy na životě, zdraví a věci
 • čisté finanční škody
 • újmy na životě a zdraví

08

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za nemoci z povolání a pracovní úrazy

Pro koho je určeno?

Pro všechny zaměstnavatele s alespoň jedním zaměstnancem. Nevztahuje se na zaměstnavatele, kteří mají podle zákona postavení státního orgánu.

Na koho se vztahuje?

Zákonné pojištění se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na základě:

 • pracovní smlouvy
 • dohody o pracovní činnosti
 • dohody o provedení práce

Podmínky pracovněprávního vztahu a uzavírání dohod upravuje zákoník práce.  Pojištění se nevztahuje na členy dozorčích rad, statutárních orgánů, jednatele, společníky, statutáry a to i přes to, že od 1. 1. 2012 je za tyto pracovníky odváděno sociální pojištění.

Rozsah pojištění

Zákonným pojištěním jsou pojištěni všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Právní úprava

Vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou upraveny podmínky a sazby pro odvod pojistného.

Jak pojištění sjednat?

 • pojištění je zákonné, neuzavírá se pojistná smlouva
 • pojištění vzniká dnem uzavření prvního pracovněprávního vztahu. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně.

Kdo pojištění provozuje?

 • Česká pojišťovna a.s. – u České pojišťovny jsou pojištěni ti zaměstnavatelé, kteří měli toto pojištění sjednáno smluvně s Českou pojišťovnou do 31. 12. 1992, a dále jsou takto pojištěni zaměstnavatelé, na něž přejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu při vzniku právního nástupce těchto zaměstnavatelů. Více informací na níže uvedeném odkazu
  https://www.ceskapojistovna.cz/p?pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele
 • Kooperativa pojišťovna a.s. – u Kooperativy pojišťovny jsou pojištěni všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. Pojištěni u Kooperativy nejsou zaměstnavatelé, kteří měli pojištění sjednáno s Českou pojišťovnou k 31. 12. 1992 – viz výše. Podrobnosti na níže uvedeném odkazu
  http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele

Máte zájem o naše služby?