Skip to main content

Pojištění speciálních rizik

Pojištění speciálních rizik

Pojištění speciálních rizik nabízí pojištěným rozšířenou pojistnou ochranu vůči negativním sociálním jevům, případně nadstavbu k běžně sjednávaným druhům pojištění.

01

Kybernetická rizika

Pojištění kybernetických rizik je jedním z typů pojištění právní ochrany. Je určeno pro subjekty, které shromažďují a pracují s velkými objemy dat a údaji o svých klientech.

Pro koho je pojištění určeno?

Pro široké spektrum společností, které shromažďují a pracují s velkými objemy dat svých klientů. Jedná se například o:

 • zdravotnická zařízení
 • finanční instituce
 • společnosti z oblasti IT
 • školská zařízení
 • advokátní kanceláře
 • společnosti z oblasti médií
 • síťové dodavatele (elektřiny, vody, plynu, tepla, telekomunikací)
 • e-shopy
 • a další

Co je předmětem pojištění?

Pojištění kybernetických rizik je kombinací majetkového pojištění, tzn. je poskytováno pojistné plnění za škody způsobené pojištěnému a pojištění odpovědnosti za škody, kdy jsou hrazeny škody způsobené třetím osobám.
Pojištění se vztahuje na:

 • přerušení provozu vinou narušení počítačového systému nebo zásahu hackera, lidské chyby nebo chyby programu
 • náklady na urychlení procesu navrácení do běžného provozu, eliminaci prostojů po události, která způsobila přerušení provozu
 • ztrátu či narušení dat a náklady na obnovu dat
 • krizovou komunikaci a náklady na zmírnění negativní publicity
 • odpovědnost vyplývající z porušení povinností při uchování důvěrných dat
 • odpovědnost vyplývající z neoprávněného přístupu do počítačového systému pojištěného
 • vydírání prostřednictvím sítě
 • odpovědnost v souvislosti s médii
 • náklady právního zastoupení
 • náklady na šetření dozorového orgánu
 • asistence (asistenční linka) při pojistných událostech
 • a další

Příklady škod

Neoprávněné nakládání s údaji, pokuta dozorového orgánu
• únik osobních údajů
• pokuta udělená dozorovým orgánem za zveřejnění citlivých informací, např. o pacientovi

Náklady na odborné služby, povinnosti vůči dozorovým orgánům
Hackerský útok a následné zveřejnění osobních údajů:
• náklady na IT experty za účelem zjištění příčiny útoku a přesného počtu zveřejněných údajů
• náklady na oznámení úniku osobních údajů, dat, informací
• pokuta udělená dozorovým orgánem za zveřejnění citlivých informací

Výpadek sítě, náklady na odborné služby
Útok hackerů na počítačovou síť internetového obchodu:
• snížení zisku pojištěného v důsledku nemožnosti prodávat zboží
• náklady na IT experty za účelem zjištění příčiny výpadku systémů

Ztráta hardware
Ztráta HW obsahujícího údaje o zaměstnancích/klientech:
• finanční újma poškozeného – například zveřejnění dat klienta
• pokuta ze strany regulátora za zveřejnění citlivých údajů

02

Pojištění dronů

Umíme pro Váš dron zprostředkovat povinné i havarijní pojištění.

Přestože drony malých rozměrů se dnes v médiích objevují hlavně v souvislosti s tématem hrozby ztráty soukromí, riziko poškození cizího majetku či úrazu se nevyplácí bagatelizovat, a to i s ohledem na zvýšení částek za odškodnění fyzické a psychické újmy. Specialisté Senza vita Vám pomohou s uzavřením vhodného pojištění právě pro vás. Pojištění zprostředkujeme nejen  majitelům komerčně využívaných strojů, kde je povinné pro všechny, ale i těm, kteří je používají čistě pro rekreaci. V této kategorii je zatím pojištění povinné jen v případě, že dron váží více než 20 kg.

Toto pojištění funguje podobně jako u pojištění vozidel. Pokud při provozování dronu způsobíte škodu třetí osobě, povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu) uhradí způsobenou škodu, a to až do výše sjednaného limitu plnění.

Kromě povinného ručení si můžete pro váš dron sjednat i havarijní pojištění

Váš dron bude pojištěn jak proti nahodilým událostem během letu, tak proti krádeži či živelním událostem během nečinnosti dronu při uskladnění nebo přepravě.

03

Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek je šité na míru klientovi ve vazbě na jeho odběratele.

Pro koho je určeno?

 • pro všechny společnosti podnikající ve všech odvětvích, které poskytují služby nebo dodávají výrobky na fakturu

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • platební nevůle odběratele
 • platební neschopnost odběratele
 • politická rizika

Hlavní výhody pojištění pohledávek

 • minimalizace rizika nezaplacení vystavených faktur
 • preventivní předcházení možným škodám
 • získání cenných informací o bonitě Vašich odběratelů
 • vše si řídí daná firma sama, není nutná součinnost s odběratelem
 • přístup do online systémů na správu pojištění

Na čem závisí cena pojištění?

 • výška pojistitelného obratu
 • obor podnikání pojištěného
 • délka splatnosti faktur
 • struktura odběratelů
 • teritorium obchodování

04

Pojištění smluvních záruk - Bondů

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je určeno pro všechny podnikatelské subjekty, jejichž klienti žádají záruku pro případ nesplnění závazků vyplývajících z ujednání obsažených ve smlouvě o dílo nebo v zadávací dokumentaci u výběrového řízení. Pojištění slouží jako doklad solventnosti pro obchodní partnery a výběrová řízení.

Co je předmětem pojištění?

Předmětem pojištění je záruka za:

 • akontaci
 • nabídku (včetně záruky za nabídku podle zákona o veřejných zakázkách)
 • řádné provedení smlouvy
 • zádržné za provedení práce
 • zádržné v průběhu záruční doby
 • celní dluh
 • za spotřební daň

Hlavní výhody pojištění

 • rozvoj podnikání – jednodušší přístup k zakázkám
 • zlepšení cash flow pojištěného
 • alternativa bankovních záruk

05

Úrazové a nemocenské pojištění klíčových zaměstnanců

Pro koho je určeno?

Pro všechny společnosti, jejichž manažeři a klíčoví zaměstnanci pracují v plném nasazení a jejich delší nepřítomnost by představovala nákladné hledání náhradního řešení

Co je předmětem pojištění?

Zvýšené náklady na straně pojištěného manažera nebo klíčového zaměstnance

Zvýšené náklady na straně zaměstnavatele (hledání náhradního řešení – náhradní zaměstnanec, nákup služeb, executive search…)

Jaká nebezpečí jsou pojištěním kryta?

 • úraz
 • smrt následkem úrazu
 • nemoc
 • hospitalizace manažera nebo klíčového zaměstnance

06

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Pro koho je určeno?

Pro všechny dopravní společnosti, provozující na základě koncese vnitrostátní nebo mezinárodní přepravu osob nebo zboží a jsou dle zákona 111/1994 Sb. povinni prokázat příslušnému Dopravnímu úřadu finanční způsobilost.

Co je předmětem pojištění?

Prokázání finanční způsobilosti. Lze ji prokázat několika způsoby a jedním z nich je kvalitní pojištění finanční způsobilosti.

Máte zájem o naše služby?